หอพักสถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม

CU EDUCATION CENTER จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเรียน-อำนวยการ
สรภ. เพชรบุรี

อาคารอเนกประสงค์ สถาบันราชภัฏพระนคร

โรงเรียนพระหฤทัย
นนทบุรี

ประถมสาธิตสรภ.
บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม

สถาบันราชภัฎ
บ้านสมเด็จย่า

ศูนย์วิทยาศาสตร์
มรภ.ธนบุรี

อาคารโรงเรียน
แสงทองโทรทัศน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ สรภ. จันทรเกษม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา (กศน.)
ศูนย์วิทยาศาสตร์-บริการ รภ.ธนบุรี

อาคารเรียน-ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง สภากาชาดไทย

คณะแพทย์ศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
อาคารเพื่อการศึกษา
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

รร.เทคนิคพณิชยการ
อยุธยา

รร.ปรีชานุศาสตร์

วิทยาลัย
อุตสาหกรรมยานยนต์

รร.ยุวฑูตศึกษา
รร.ยุวฑูตศึกษา2
รร.ยุวฑูตศึกษา3
หอพักน.ศ.
ม.สงขลาหาดใหญ่
รร.นวัตกรรมการศึกษา
รร.รุ่งอรุณวิทยา
รร.รุ่งอรุณวิทยา2
รร.อักษรศึกษา
รร.มารีย์วิทยา-โคราช
รร.บ้านสวนอุดมวิทยา

2534

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6 ชั้น
 

2534

คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 

2535

อาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 ชั้น
 

2537

CU EDUCATION CENTER จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย
21 ชั้น
 

2538

สถาบันราชภัฎ บ้านสมเด็จย่า กระทรวงศึกษาธิการ
 
2538
โรงเรียนดาราสมุทร  
9194 ตรม.
2539
โรงเรียนธรรมศิริศึกษา
1 ชั้น
3318 ตรม.
2539
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
16267 ตรม.
2539
โรงเรียนเทคนิคพานิชยการอยุธยา
5743 ตรม.
2539
โรงเรียนพลับพลาศิริวิทยา
2460 ตรม.
2539
โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ ชลบุรี
7ชั้น
5754 ตรม.

2539

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ
13 ชั้น
 

2540

ร.ร.ตำรวจภูธร (นครสวรรค์, สระบุรี, ยะลา, สุราษฎร์ธานี )

2540

อาคารเรียนรวม สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์
10 ชั้น

2540

อาคารเรียนรวม สถาบันราชภัฎอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ
3 ชั้น

2540

อาคารเรียนรวม สถานบันราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ
15 ชั้น

2540

อาคารเรียนรวม สถาบันราชภัฎอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ
4 ชั้น
2540
โรงเรียนสมาคม ไทย- ญี่ปุ่น  
1949 ตรม.

2540

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
5 ชั้น
 

2540

อาคารเพื่อการศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
16ชั้น
 

2540

อาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น สถาบันราชภัฏพระนคร
6 ชั้น
 
2540
โรงเรียนดาราสมุทร
3 ชั้น
5411 ตรม.

2541

อาคารเรียนรวมและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง สภากาชาดไทย
 
2541
โรงเรียนบ้านสาน อุดมวิทยา
4 ชั้น
1089 ตรม.

2541

อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

2541

อาคารอเนกประสงค์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
6 ชั้น

2541

อาคารเรียนรวม สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
10 ชั้น

2541

อาคารบรรณสารสนเทศ สถาบันเทคโนฯพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ

2541

อาคารศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ
6 ชั้น

2541

อาคารปฏิบัติการ วิทยาลัยกรมชลประทาน
15 ชั้น

2541

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ รภ. บ้านสมเด็จ
20 ชั้น

2541

อาคารเรียนรวม สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9 ชั้น

2541

สถาบันราชภัฏนครปฐม
15 ชั้น

2541

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2541

อาคารกิจกรรมนักศึกษา สถาบันราชภัฏภูเก็ต

2541

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนฯพระจอมเกล้าฯ

2541

อาคารศูนย์วิทยบริการ รภ. กาญจนบุรี
6 ชั้น
9970 ตรม.

2541

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา (กศน.)
 

2541

อาคารเรียนและอำนวยการ 15 ชั้น สถาบันราชภัฏเพชรบุรีฯ
 

2541

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ศูนย์บริการ 15 ชั้น รภ.ธนบุรี
 

2542

อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนฯพระจอมเกล้าลาดกระบัง
6ชั้น
28582 ตรม.

2542

อาคารมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย

2542

อาคารวิทยาลัย อุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันอุตสาหกรรมยานยนต์
13 ชั้น
 
2542
อาคารเรียนรวม สรภ. บุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ
15 ชั้น
15436 ตรม.
2542
อาคารเรียนรวม สรภ. บ้านสมเด็จ กระทรวงศึกษาธิการ
15 ชั้น
14693 ตรม.
2542
อาคารบรรณสารสนเทศ พระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
6 ชั้น
15637 ตรม.
2542
อาคารวิทยบริการ สรภ. นครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ
7 ชั้น
4886 ตรม.
2543
อาคารศูนย์วิทยบริการ สรภ.บ้านสมเด็จ
8 ชั้น
6870 ตรม.

2543

อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสภาราชินีตรัง
8 ชั้น

2543

อาคารอเนกประสงค์และเรียนรวม 4 ชั้น สรภ. จ.อุดรธานี
4 ชั้น

2543

ส่วนต่อเติมอาคารมนุษย์ศาสตร์ สรภ. สวนสุนันทา

2543

ศูนย์สารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 ชั้น

2543

อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรฒศาสตร์รังสิต
4 ชั้น

2543

อาคารอเนกประสงค์และกิจกรรมนักศึกษา สรภ. อุดรธานีกระทรวงศึกษาธิการ

2543

อาคารโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์
8 ชั้น

2543

โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี

2544

อาคารวิทยบริการและบริการกลาง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ
4 ชั้น

2544

อาคารเอนกประสงค์และเรียนรวม 4 ชั้น สรภ. อุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ
4 ชั้น

2544

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ สรภ. กาญจนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
9 ชั้น

2544

อาคารเรียนรวมและอำนวยการสรภ.นครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ
9 ชั้น

2544

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา์ กระทรวงศึกษาธิการ
9 ชั้น

2544

อาคารปฏิบัติการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย สรภ. สวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ
9 ชั้น
2544
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ สรภ. เพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
14644 ตรม.
2544
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมศิลป์ สรภ. อุดรธานี
4 ชั้น
3205 ตรม.
2544
อาคารประถมสาธิต สรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงศึกษาธิการ
6 ชั้น
2544
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมศิลป์ สรภ. อุดรธานี
4 ชั้น
3205 ตรม.

2545

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 9 ชั้น สรภ. จันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
9 ชั้น

2545

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สรภ.พระนคร 7 กระทรวงศึกษาธิการ
8 ชั้น

2545

อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมศึกษา สรภ.เพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
5 ชั้น

2545

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พระนคร กระทรวงศึกษาธิการ
8ชั้น
6248 ตรม.

2545

อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมศึกษา สรภ.เพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
5ชั้น
5378 ตรม.

2546

อาคารปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย มรภ.สวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ
4ชั้น
5296 ตรม.

2546

อาคารโรงอาหาร,ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาครู มรภ.บ้านสมเด็จ กระทรวงศึกษาธิการ
4ชั้น
2025 ตรม.

2546

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สรภ.อุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ
5ชั้น
8064 ตรม.

2546

อาคารเรียนศูนย์การศึกษาบึงกาฬ สรภ.อุดดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ
4ชั้น
2159 ตรม.

2546

มหาวิทยาลัย อีสเทริ์นเอเชีย (2อาคาร)
3ชั้น,4 ชั้น
12270 ตรม.

2546

โรงเรียนนานาชาติ มีนบุรี (2อาคาร)
4ชั้น,5 ชั้น
8616 ตรม.
2546
อาคารเอนกประสงค์และหอประชุม
8 ชั้น
8720 ตรม.
2546
อาคารกีฬาและสระว่ายนำ้รร.ราชินี
739 ตรม.
2546
สรภ.ธนบุรีวิทยาเขตสมุทรปราการ
6 ชั้น
9150 ตรม.

2547

โรงเรียนนานาชาติสยาม
4ชั้น
4321 ตรม.

2547

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.มหาสารคาม
4ชั้น
6113 ตรม.

2547

อาคารประกอบ+สระว่ายน้ำ มรภ. สวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ
4ชั้น
2291 ตรม.

2547

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี มรภ. อุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ
4 ชั้น
4674 ตรม.

2547

อาคารศูนย์วิทยุบริการ มรภ. นครพนม กระทรวงศึกษาธิการ
5 ชั้น
4604 ตรม.

2547

อาคารศูนย์วิทยุบริการ มรภ. ชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ
6 ชั้น
10169 ตรม.
2547
อาคารเรียน 3 ชั้น โรเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
3 ชั้น
1957 ตรม.
2547
อาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนการัญศึกษา
4 ชั้น
2375 ตรม.
2547
อาคารศูนย์วิทยาศาสตย์ประยุกต์ สรภ.สวนดุสิต
16823 ตรม.
2547
อาคารเรียนรวม ม.นเรศวร
13401 ตรม.
2548
โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
7570 ตรม.
2548
โรงเรียนมารีวิทยา 2 กบินทร์บุรี
6173 ตรม.
2548
อาคารเรียน โรงเรียนชลประทาน
6 ชั้น
3212 ตรม.
2548
อาคารเรียน โรงเรียนยุวฑูตศึกษา
5 ชั้น
1550 ตรม.
2548
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.จันทรเกษม
9 ชั้น
7839 ตรม.

2548

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นครปฐม
5ชั้น
8012 ตรม.

2548

อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มรภ.สวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ
3ชั้น
1080 ตรม.

2548

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ
4ชั้น
2359 ตรม.

2548

อาคารยิมเนเซียม ม.รามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ
3ชั้น
3711 ตรม.

2548

อาคาร 21 ม.หอการค้าไทย
7ชั้น
10307 ตรม.

2548

หอพักนักศึกษา (2อาคาร) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
15ชั้น
34758 ตรม.

2548

หอพักนักศึกษา (1อาคาร) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
5ชั้น
8105 ตรม.

2549

อาคารเอนกประสงค์ มรภ.ธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
2ชั้น
5751 ตรม.

2549

อาคารเอนกประสงค์ มรภ.ธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
2ชั้น
5751 ตรม.

2549

อาคารหอปะชุม/โรงอาหาร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงศึกษาธิการ
4ชั้น
7398 ตรม.

2549

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ. วไลยอลงกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
9ชั้น
7828 ตรม.

2549

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.พระนคร กระทรวงศึกษาธิการ
9ชั้น
7832 ตรม.

2549

โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
6ชั้น
8835 ตรม.

2549

อาคารบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยี พระนครเหนือ
11ชั้น
10987 ตรม.

2549

มหาวิทยาลัยนานาชาติยะลา
7ชั้น
9563 ตรม.

2549

โรงเรียนนวัตกรรมการศึกษา
3ชั้น
8060 ตรม.

2549

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา
8ชั้น
9329 ตรม.

2549

าคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
8ชั้น
11088 ตรม.

2549

อาคารเรียน โรงเรียนบุรีรัมย์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
4ชั้น
4722 ตรม.

2549

อาคารเรียนศูนย์การศึกษาบึงกาฬ สรภ.อุดดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ
4ชั้น
2159 ตรม.

2549

อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา
4ชั้น
2659 ตรม.
2549
โรงเรียนอักษรศึกษา (2อาคาร)
5 ชั้น
4498 ตรม.
2550
อาคารเรียน โรงเรียนนอร์ทอีสเทิร์นวิทยาลัย
4 ชั้น
 1692 ตรม.
2550
โรงเรียนมารีย์วิทยา-โคราช
6 ชั้น
  5286 ตรม.
2550
มทร. ตะวันออก วิทยาเขตบางพระชลบุรี
9 ชั้น
12122 ตรม.
2550
อาคารเรียนรวม 3 ชั้น มรภ. สุราษฎร์ธานี
3 ชั้น
3066 ตรม.
2550
โรงเรียนอักษรเทคโนโลยี บ้านฉาง
2 ชั้น
1326 ตรม.
2550
อาคารคณะครุศาสตร์ สรภ.พระนคร
3 ชั้น
969 ตรม.
2550
อาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียน อมตวิทนา
4 ชั้น
2440 ตรม.

2550

อาคารหอพัก นศ.แพทย์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ
16ชั้น
11460 ตรม.

2550

อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์การผลิต ม.เทคโนโลยีหระจอมเกล้าธนบุรี
10ชั้น
17103 ตรม.

2550

อาคารวิทยาวัยนานาชาติและการท่องเที่ยว มรภ.สุราษฎร์ธานี
5ชั้น
10756 ตรม.

2550

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.ภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ
4ชั้น
10367 ตรม.

2550

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ. เทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ
9 ชั้น
7826 ตรม.

2550

หอพักพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี
6 ชั้น
5261 ตรม.

2550

อาคารเรียนอเนกประสงค์ มรภ.จันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
9 ชั้น
7839 ตรม.

2550

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สรภ.อุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ
5ชั้น
8064 ตรม.

2550

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
9 ชั้น
7826 ตรม.

2551

อาคารศูนย์วิจัยทางวิศวกรรมประยุกต์ ม.สงขลานครินทร์
7 ชั้น
10617 ตรม.

2551

อาคารเรียนศิลปกรรม มรภ.นครศรีธรรมราช
3 ชั้น
2127 ตรม.

2551

อาคารเรียนรงมและโรงอาหาร ม.รามคำแหง
5 ชั้น
9885 ตรม.

2551

อาคารเรียน อนุบาลร่มไม้
5 ชั้น
2978 ตรม.

2551

อาคารเรียน โรงเรียนเวสเทิร์น
4 ชั้น
753 ตรม.

2551

อาคารอเนกประสงค์ มทร.บางพระ ชลบุรี
1 ชั้น
1783 ตรม.