SIAM KIKI

Chiller Plant
Building สุวรรณภูมิ

 

 

 

2540

โรงงาน SIAM KIKI บางปะกง (ติดแกรนิต)
2,300 ตร.ม.
THAI SUMICON CO.,LTD

2546

Chiller Plant Building สุวรรณภูมิ
8554 ตร.ม.
บ.ฤทธา จก.

2547

Meta ระยอง
44803 ตร.ม.
บ. ไททาเคนากาสสากลก่อสร้าง จก

2547

Sony BKD Plant Extension
2017 ตร.ม.
บ. ไททาเคนากาสสากลก่อสร้าง จก

2547

Skanem New Factory
1543 ตร.ม.
บ. ไททาเคนากาสสากลก่อสร้าง จก.

2549

Rohm Apollo
5000 ตร.ม.
บ. ไททาเคนากาสสากลก่อสร้าง จก.

2549

Sony SDT

3700 ตร.ม.
บ. ไททาเคนากาสสากลก่อสร้าง จก.